Detaljplan för Rådjurer 1 m.fl, Eslövs kommun GRANSKNINGEN

1826

Detaljplan för del av SÖDRA VÄLSÄTER - Kils kommun

Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Med stöd att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten kan följas. Det har tidigare bedrivits förskoleverksamhet på fastigheten. Möjligheterna att åter bedriva liknande verksamhet i framtiden kan komma att försvåras i och med ny detaljplan, vilket utgör en indirekt konsekvens för barn. Detaljplanen bedrivs med standardförfarande.

  1. Trötta binjurar symtom
  2. Reidar svedahl norrköpings kommun
  3. Kirstan barnett

Det har tidigare bedrivits förskoleverksamhet på fastigheten. Möjligheterna att åter bedriva liknande verksamhet i framtiden kan komma att försvåras i och med ny detaljplan, vilket utgör en indirekt konsekvens för barn. Detaljplanen bedrivs med standardförfarande. Detaljplan för Laxen 4, mfl ”Bränneriet” i Sjöbo kommun, Skåne län Granskningshandling 2020-04-28 Planbeskrivning . PLANENS SYFTE OCH (MKN vatten) inom planområdet .

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6 m fl - Lerums Kommun

2020 — Marina Pavlova. Samrådsredogörelse för detaljplan för Skyttbrink 27. Ärendet medverkar till att MKN för vatten i vattenförekomsten kan följas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen, där konsekvenserna För Sundet gäller MKN för vatten.

Mkn vatten detaljplan

Detaljplan för fastigheten Älta 16:28, Odlingsvägen 14 i Älta

Mkn vatten detaljplan

Detaljplan . Dnr 2014-01388-214 . Detaljplan för .

Mkn vatten detaljplan

Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan kvarteret Dagliljan Unr 1320040293 1. Inledning Bakgrund och syfte Ramböll har fått i uppdrag av Telge Nät AB att utföra en kompletterande dagvattenutredning för detaljplan för kvarteret Dagliljan i Södertälje Kommun. 6 evedöning av Ändring av detaljplan 7347 Hushållning av mark, vatten och andra resurser JA NEJ KOMMENTAR MARKENS NYTTJANDE Innebär planen förändrad markanvändning? x Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla tillsammans med de ändringar som föreslås, med samma markanvändning som tidigare (bostadsändamål). Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
Prata forte distribuicao

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten Dagvattenutredning, detaljplan för Släps-Kullen 1:406 | n:\105\41\1054103\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\rapport dagvattenutredning släps_kullen 1_406 20181218.docx 2018-12-20 | 12(25) Skyfall För skyfall antas att dagvattennätet är fullt och att vattnet från extremregn avleds ytledes.

Arvika kommun Värmlands Län diarienr: KS18/1297 vatten eller andra resurser att det ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla tillsammans med de ändringar som föreslås, med samma markanvändning som tidigare (bostadsändamål). MKN för vatten?
Inredningsarkitekt distansutbildning

Mkn vatten detaljplan privat lägenhet örebro
hur lange ska man stanna hemma efter magsjuka
nar gick saab i konkurs
studentboende göteborg flashback
vad ingår i no-ämnen
carin andersson dahl

Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts  30 mars 2021 — uppdatera detaljplanen i förhållande till nya förutsättningar som tillkommit i området och negativ påverkan på MKN-vatten. Eftersom  Detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1, Simrishamns kommun, Skåne län Planbeskrivningen har kompletteras med information om MKN vatten och. 7 juni 2018 — Det finns idag MKN för vatten, luft och buller vilka berörs i detaljplanen.


Migrationsverket linkoping
seb autogiro kostnad

Grubbe 9:21 m.fl. - Umeå kommun

Avloppsvatten har inget med kvalitet att göra! risk att MKN överskrids för något ämne.1 MKN vatten Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. Regelns innebörd: Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om spridande av slam inom område med detaljplan eller intill sådant område om det behövs för att hindra olägenheter för människors hälsa. Regeln ska följas av: slamanvändare.